Bài giảng ngày 30/09/2018: Chủ đề "Hôn Nhân": https://drive.google.com/open?id=1BkKjmJQsX_oyp_5ysEbp5XJJWlYmXffX   Bài giảng ngày 07/10/2018: Chủ đề "Gia đình là trường học đầu tiên": https://drive.google.com/open?id=1cEEQjBVO4vXeXP5xVa0pFP7-8xC36Scm   Bài giảng ngày 17/10/2018: Chủ đề "Đức Thánh Linh": https://drive.google.com/open?id=1agZlBt4ZguNyROcLRuwPIfPRHyvCwxBA