BÀI GIẢNG CHỦ NHẬT

  • 17/10/2018
  • senle

 

Bài giảng ngày 30/09/2018: Chủ đề “Hôn Nhân”:

https://drive.google.com/open?id=1BkKjmJQsX_oyp_5ysEbp5XJJWlYmXffX

 

Bài giảng ngày 07/10/2018: Chủ đề “Gia đình là trường học đầu tiên”:

https://drive.google.com/open?id=1cEEQjBVO4vXeXP5xVa0pFP7-8xC36Scm

 

Bài giảng ngày 17/10/2018: Chủ đề “Đức Thánh Linh”:

https://drive.google.com/open?id=1agZlBt4ZguNyROcLRuwPIfPRHyvCwxBA

Leave a Reply

2